Digitale services English

Financiële maatregelen overheid Coronavirus (update 2 april)

26-03-2020
Financiële maatregelen overheid Coronavirus (update 2 april)
Wij willen voldoen aan de wens om actueel te zijn. Maar terwijl we aan het schrijven zijn, komen er vanuit de Rijksoverheid telkens nieuwe aanvullingen op of verbeteringen van (nieuwe) regelingen. Onderstaand overzicht is geschreven met de kennis tot en met 2 april 2020.

Bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor belastingschulden van ondernemers
U kunt enkel uitstel aanvragen nadat u aangifte hebt gedaan en een aanslag van de Belastingdienst heeft ontvangen. Na ontvangst van bijzonder uitstel door de Belastingdienst, stoppen de lopende invorderingsmaatregelen. Om administratieve lasten zo beperkt mogelijk te houden, krijgt ieder na verzoek automatisch 3 maanden uitstel van betaling. Dit kan voor alle aanslagen; inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen.
 
Tevens zal de Belastingdienst de komende tijd een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen achterwege laten of terugdraaien. Daarnaast wordt de invorderingsrente en belastingrente verlaagd naar 0,01%. Deze tariefsverlaging zal gelden voor alle belastingschulden. Voor uitstel langer dan 3 maanden is een derdenverklaring nodig. 

Naast een schriftelijk verzoek kunt u ook zelf digitaal uitstel van betaling aanvragen door hier in te loggen met uw Digid.

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkgelegenheid (NOW)
Bedrijven die gedurende drie maanden ten minste 20 procent omzetverlies hebben, kunnen met de NOW vanaf 1 maart een tegemoetkoming van maximaal 90 procent van de loonsom krijgen naar rato van de omzetdaling. Bij een omzetverlies van 100 procent is dat 90 procent, bij bijvoorbeeld 50 procent omzetverlies wordt dat dan 45 procent van de totale loonsom. Voorwaarde is dat werkgevers hun medewerkers hun reguliere salaris blijven doorbetalen en dat bedrijven tijdens de periode dat er subsidie wordt ontvangen geen aanvraag doen voor ontslag om bedrijfseconomische redenen. 

Het UWV streeft ernaar dat bedrijven vanaf 6 april een aanvraag kunnen indienen. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen kunnen binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten. Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend dient de werkgever vaststelling van de subsidie aan te vragen. Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, dient de werkgever vaststelling van de subsidie aan te vragen. In beginsel is hiervoor een accountantsverklaring vereist. Vervolgens zal UWV binnen 22 weken een eindafrekening doen. Die kan hoger of lager uitvallen dan bij de eerste opgave werd verwacht.

Klik hier voor meer informatoe.
 
Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS)
De TOGS (die eerder bekend werd gemaakt onder de noemer Noodloket) is een eenmalige belastingvrije gift van € 4000 aan ondernemingen die rechtstreeks zijn getroffen door overheidsmaatregelen rond de coronacrisis. Ook bepaalde culturele instellingen kunnen de TOGS aanvragen. Door die overheidsmaatregelen zien ondernemingen en instellingen (hierna ondernemingen) hun omzet geheel of grotendeels verdwijnen. De gemiste omzet kan bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer de coronacrisis achter de rug is.
 
Het gaat om ondernemingen die:
 • door overheidsingrijpen gedwongen hun deuren moeten sluiten;
 • dicht moeten vanwege het verbod op het organiseren van bijeenkomsten en evenementen, ook met minder dan honderd personen; of
 • direct getroffen zijn door het negatieve reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
 
Op basis hiervan is gekomen tot een eerste afbakening van de doelgroep die in aanmerking komt voor de TOGS:
 • eet- en drinkgelegenheden (restaurants, cafetaria’s, cafés en dergelijke)
 • bioscopen
 • haar- en schoonheidsverzorging (kappers, pedicures, visagisten en dergelijke)
 • reisbemiddeling en reisorganisaties
 • rijschoolhouders
 • sauna’s, solaria, zwembaden, fitnesscentra, sportclubs en sportevenementen
 • bepaalde private culturele instellingen zoals musea, circus, theaters, schouwburgen en muziekscholen
 • bepaalde groepen ondernemers in de non-food, zoals winkeliers.
 
Het gaat hierbij om ondernemingen die zijn gevestigd buiten de woning. De enige uitzondering vormen eet- en drinkgelegenheden, bijvoorbeeld een café waar de eigenaar, huurder of pachter boven woont.
 
De voorwaarden voor het aanvragen van TOGS zijn:
 • een omzetverlies van ten minste € 4000 zullen realiseren, en
 • ten minste € 4000 aan vaste lasten te hebben, ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen rond de coronacrisis.
Daarnaast moet het gaan om een onderneming die op peildatum 15 maart 2020 ingeschreven was in het handelsregister, met een fysieke vestiging in Nederland en moet het gaan om een onderneming met die is opgenomen in de door de overheid opgestelde lijst met hoofdactiviteiten en bijbehorende SBI-codes.
 
Aanvragen kunnen worden ingediend bij de RVO vanaf 27 maart 2020 t/m 26 juni 2020 op de website www.rvo.nl/tegemoetkomingcorona. Bij de aanvraag is een eHerkenningsmiddel niveau 1 of hoger nodig of een DigiD.

Door de huidige lijst met bedrijfsactiviteiten die in aanmerking komen voor steun via de TOGS dreigen veel categorieën getroffen ondernemers niettemin toch buiten de boot te vallen. Daarnaast roept de eis van een bedrijfsvestiging buiten het woonadres veel vragen op van bijvoorbeeld ondernemers die boven de zaak wonen, zoals kappers of winkeliers. Ook ondernemers met een mobiele werkinrichting, zoals taxibedrijven en marktkooplui vragen zich nu af of ze wel in aanmerking komen. 
 
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
Zelfstandigen met financiële problemen door de coronacrisis kunnen een beroep doen op de Tozo, die uitgevoerd wordt door gemeenten. De aanvraag moet digitaal worden ingediend bij de gemeente waar de zelfstandige woont en uiterlijk 31 mei 2020 zijn gedaan.
 
Ondersteuning kan met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020 worden aangevraagd voor:
 • een aanvullende uitkering voor levensonderhoud (algemene bijstand als inkomensondersteuning), voor zaken als boodschappen en huur.
 • een lening voor bedrijfskapitaal voor liquiditeitsproblemen.
Inkomensondersteuning
De inkomensondersteuning vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. Hierbij geldt voor gehuwden en samenwonenden dat het inkomen wordt aangevuld tot een bedrag van € 1500 netto en voor alleenstaanden vanaf 21 jaar tot € 1050 netto per maand. De gebruikelijke lagere bijstandsnormen gelden voor jongeren van 18 tot 21 jaar.
 
Voor een echtpaar of samenwonenden (met kinderen) waarvan beide partners zelfstandige ondernemer zijn, is € 1500 netto het maximumbedrag dat wordt uitgekeerd.
 
De inkomensondersteuning wordt binnen vier weken na de aanvraag toegekend, in één keer voor een periode van maximaal drie maanden (1 maart 2020 tot 1 juni 2020). De inkomensondersteuning wordt maandelijks als gift uitbetaald en hoeft dus niet te worden terugbetaald. De inkomensondersteuning telt mee voor het toetsingsinkomen van de inkomensafhankelijke toeslagen als huurtoeslag en zorgtoeslag.
 
Lening
Zelfstandigen kunnen een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157 krijgen om liquiditeitsproblemen op te lossen. Het rentepercentage is 2% en de maximale looptijd is drie jaar. Tot 1 januari 2021 is de lening aflossingsvrij. De lening wordt binnen vier weken na de aanvraag toegekend.
 
De Tozo bevat de volgende elementen en voorwaarden:
 • geen toets op levensvatbaarheid van de onderneming. De zelfstandige moet bij de aanvraag van inkomensondersteuning verklaren dat hij verwacht dat door de coronacrisis zijn inkomen de komende drie maanden minder zal zijn dan het sociaal minimum. Wanneer dit achteraf anders blijkt te zijn, moet de zelfstandige dit uit eigen beweging doorgeven aan de gemeente. Bij de aanvraag voor een lening moet de zelfstandige verklaren en aannemelijk maken dat sprake is van liquiditeitsproblemen veroorzaakt door de coronacrisis.
 • geen vermogenstoets (zoals spaargeld, eigen huis) en geen toets op het inkomen van de echtgenoot/partner.
 • de eenmalige gift van € 4000 die via Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) kan worden verstrekt aan zelfstandigen wordt niet verrekend met de inkomensondersteuning.
 • geen toepassing van de kostendelersnorm. Het niet toepassen van de kostendelersnorm is overigens in strijd met de Participatiewet. Het kabinet komt zo snel mogelijk met een reparatiewet.
 • zelfstandigen die meer verdienen dan de bijstandsnorm of naast hun onderneming meer loon ontvangen uit een regulier dienstverband dan bijstandsnorm, krijgen geen inkomensondersteuning.
 • de regeling geldt alleen voor Nederlanders vanaf 18 jaar tot de AOW-leeftijd, die wonen en rechtmatig verblijven in Nederland.
 • de gevestigde zelfstandige voldoet aan het urencriterium van de zelfstandigenaftrek uit de inkomstenbelasting (minimaal 1225 uur per jaar gewerkt als zelfstandige). Als nog geen jaar geleden de onderneming gestart is, dan geldt het urencriterium naar rato van het aantal maanden of weken dat is gewerkt.
 • voor het bedrijf of zelfstandig beroep wordt hoofdzakelijk in Nederland uitgeoefend, voldoet aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf en was op 17 maart 18:45 uur ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
Directeur/grootaandeelhouder (dga)
Ook een directeur/grootaandeelhouder van een BV (dga) kan een beroep doen op de Tozo. De dga moet dan aan het urencriterium voldoen. Er moet sprake zijn van volledige zeggenschap en van het dragen van de financiële risico’s. Ook dient de dga naar waarheid te verklaren en aannemelijk maken dat zijn BV nu geen salaris kan uitbetalen.
 
Controle
Het kabinet doet een oproep aan zelfstandigen om slechts gebruik te maken van de regeling indien dat echt nodig is. Gemeenten gaan achteraf controleren of de Tozo rechtmatig is aangevraagd en bij fraude terugvorderen met boetes. De inlichtingenplicht van de Participatiewet is onverkort van toepassing.
 
Tozo en NOW
De Tozo-regeling is bedoeld als ondersteuning voor de zelfstandige zelf, zowel voor de zelfstandige met personeel als voor de zzp’er. Een zelfstandige met personeel kan voor zijn loonkosten een tegemoetkoming aanvragen onder de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkgelegenheid (NOW).

Heeft u vragen of heeft u hulp nodig bij het aanvragen kunt u contact opnemen met VanOoijen Belastingadviseurs in Haarlem.