Bedrijfsovername

Een overname van een bedrijf is een complex proces, onder meer vanuit een financieel oogpunt maar ook voor het personeel. In de voorfase kunnen wij met u inventariseren welke punten financieel aandacht behoeven: de financiering, de synergievoordelen, de vorm van de overname (aandelentransactie of activa/passiva transactie), het bepalen van de mogelijke koopprijs of een due diligence traject. Hierbij onderzoeken wij de overnamebalans en inventariseren voor u de risico’s vanuit financieel en fiscaal oogpunt. Tijdens het bedrijfsovername traject heeft u één aanspreekpunt en volledige ontzorging via ons brede netwerk van kundige bedrijvenmakelaars, notarissen en juristen. Uiteraard werken wij ook samen met de door u gekozen specialisten.

Aandelenwaardering

De waarde en prijs zijn twee verschillende zaken. Een betrouwbare waardering is cruciaal als u een bedrijf, een website of een licentie aan- of verkoopt. Door het laten uitvoeren van een waardebepaling krijgt u inzicht in de waarde bepalende factoren. Zeker als de overdracht van het bedrijf nog iets verder in de toekomst ligt, valt er ook nog te sturen op die waarde bepalende factoren. De werkzaamheden hiervoor hangt af van de diepgang waarmee de waardering dient te worden uitgevoerd. De werkzaamheden worden uitgevoerd conform de richtlijnen van het NIRV en worden vooraf met u afgestemd.

Het opstellen van een indicatieve waardebepaling geldt een vanaf tarief van € 7.000 exclusief BTW.

Prognose

Hieronder valt bijvoorbeeld het onderzoek toekomst gerichte financiële informatie (NVCOS 3440) afgeven van een verklaring bij een prognose’.  Deze verklaring wordt vaak afgegeven in het kader van het verstrekken van een financiering.

Het tarief is vanaf € 1.950 (exclusief omzetbelasting).

Due Diligence

Bij een (voorgenomen) bedrijfsovername wordt gevraagd een boekenonderzoek te doen van de administratie van het te kopen bedrijf. Dit onderzoek doen wij altijd in samenwerking met onze klant, waarbij wij ons richten op de financiële en fiscale aspecten en de klant zich richt op de bedrijfsvoering van de over te nemen partij. Ervaring leert dat dit een goede wisselwerking geeft en bovendien voor de klant kosten bespaart.

Subsidieverklaring

Subsidiegevers eisen een accountantsverklaring bij een afrekening van de verstrekte subsidie. Het kan hierbij gaan om een exploitatie subsidie, een project, een studie, een onderzoek, of een van de andere vele varianten. Elke subsidieverstrekking heeft zijn eigen kenmerken, doch het algemene stramien is vaak hetzelfde. Vaak is er sprake van een voorgeschreven accountantsprotocol waaraan voldaan moet worden.

Voor de controle van een subsidieverantwoording geldt een tarief vanaf € 2.500 exclusief BTW. Aard en omvang speelt daarbij een rol, alsmede de door de subsidiegever gestelde eisen ten aanzien van de mate van detail.

Kredietaanvraag

Een goede cijfermatige onderbouwing van uw kredietaanvraag is tegenwoordig zeer belangrijk. Uw bankier wil immers zeker weten dat hij zijn geld terugkrijgt en daarnaast wil hij zekerheid voor zijn vordering. Bovendien wordt bij een kredietaanvraag  het ‘ondernemerschap’ van de ondernemer beoordeeld. Wij kunnen u helpen bij de cijfermatige onderbouwing van uw kredietaanvraag. Uiteraard is het de financier die het laatste woord heeft, maar met een goede voorbereiding wordt de slagingskans aanzienlijk verhoogd.

Voordelen van een voorbereidend traject kredietaanvraag bij VanOoijen:

  • De slagingskans voor uw financiering wordt flink vergroot. Ons geteste en bewezen (spreadsheet) model maakt het voor de bank makkelijk om het gewenste inzicht te krijgen in uw onderneming en de financiering te verstrekken
  • Advisering op maat: u hoeft niet te vrezen voor gigantische rekenmodellen en boekwerken aan adviesteksten die een vermogen kosten. Wij leveren precies wat u nodig heeft in uw situatie
  • Snel schakelen: als nodig kunnen we al binnen twee werkdagen een uitstekende onderbouwing voor u klaar hebben
  • Ervaring met een groot spectrum van kredietaanvragen in veel verschillende branches; we kunnen u helpen met een onderbouwing voor een financiering van € 20.000 of € 200 miljoen

Liquiditeitprognose

Een goede liquiditeitsprognose is onmisbaar indien u bijvoorbeeld een krediet aanvraagt bij uw bankier. Maar ook voor belangrijke bedrijfsbeslissingen is een goede liquiditeitsprognose onontbeerlijk. U krijgt belangrijke input voor antwoorden op vragen als: "Kan ik dividend uitkeren, een bepaalde investering nog doen en is het handig om extra af te lossen op mijn leningen?"

Cash flow optimalisatie

U heeft geen helder inzicht in uw geldstromen, waardoor uw bedrijf bijvoorbeeld weleens in betalingsmoeilijkheden komt. Of u wilt misschien investeren of een nieuwe bedrijfsactiviteit opzetten, maar weet niet of uw bedrijf zelf het benodigde geld kan opbrengen of dat u extern moet gaan financieren.De uitgangspunten van uw situatie verwerken we in een (relatief) eenvoudig Excel model. Het model stellen we zo op, dat u zelf de inputvariabelen kunt wijzigen en vervolgens kunt zien wat het effect is op de kasstromen van uw bedrijf. Zo kunt u zelf eenvoudig zien of en wanneer u financiering nodig heeft bijvoorbeeld. Uiteraard kunnen wij, afhankelijk van de ontwikkelingen, het model periodiek bijwerken zodat u telkens een up-to-date inzicht heeft.