Wettelijke & vrijwillige controle van de jaarrekening

Door de overheid of derden worden voor de meest uiteenlopende zaken accountantsverklaringen gevraagd. Het kan hierbij gaan om een accountantsverklaring voor een B.V., N.V., stichting of een VvE aangaande de jaarcijfers, maar ook verstrekking van een subsidie, een financiering, een juridische fusie of splitsing. 

Indien uw vennootschap twee achtereenvolgende jaren voldoet aan twee van de drie volgende criteria is er sprake van een wettelijke verplichting tot controle van de jaarrekening. Dit zijn: een omzet van € 12 miljoen, een balanstotaal van € 6 miljoen en 50 of meer werknemers.

Bij een controle van een jaarrekening die op basis van de omvangscriteria van de wet controleplichtig is, geldt een tarief vanaf € 12.000 (exclusief BTW).

Indien u toch een assurance-opdracht laat uitvoeren, ondanks dat niet aan de voorwaarden wordt voldaan, is sprake van een vrijwillige controle van de jaarrekening. Voor het controleren van de vrijwillige jaarrekening geldt een tarief vanaf € 8.000 (exclusief BTW).

Bespreking van de conceptjaarrekening en de bij de controle gesignaleerde adviezen (de managementletter) zijn hierbij inbegrepen, evenals de deponering bij de Kamer van Koophandel. Dit gaat digitaal middels SBR Assurance.

Voor uitwisseling van berichten – zoals de (concept) jaarrekening – maken wij gebruik van een digitale portal. Via deze portal kunnen ook stukken veilig digitaal worden aangeleverd. 

Beoordelingsopdracht

Naast de controle van de jaarrekening kunnen wij uw jaarrekening beoordelen. Deze geeft meer zekerheid dan een samenstelopdracht, doch niet de zekerheid die een controle opdracht geeft. Formeel is een beoordelingsopdracht ook geen controle opdracht.

Voor het uitvoeren van een beoordelingsopdracht hanteren wij een tarief vanaf € 5.500 (exclusief BTW).

Het controleren of beoordelen van de jaarrekening betreft altijd maatwerk. Het uiteindelijke tarief is dan ook afhankelijk van de omvang, aard en complexiteit van de organisatie. De genoemde bedragen zijn exclusief eventuele werkzaamheden voor het samenstellen van de jaarrekening.

Jaarrekening van een stichting of vereniging

In de volgende gevallen is controle van de jaarrekening van een stichting verplicht:

  • Indien de vereniging of stichting een onderneming in stand houdt die ingevolge wet bij het handelsregister dient te worden ingeschreven waarbij  de netto-omzet van deze onderneming gedurende twee opeenvolgende jaren een netto omzet van € 4,4 miljoen heeft behaald;
  • Indien de stichting of vereniging krachtens de wet verplicht is een financiële verantwoording op te stellen die gelijkwaardig is aan een jaarrekening.

Ook wanneer het niet verplicht is, kunnen wij de controle van de jaarrekening van een stichting op ons nemen.

Voor zogenaamde ANBI’s (Algemeen Nut Beogende Instellingen) geldt dat zij bepaalde gegevens op hun website dienen te vermelden. Deze verenigingen en stichtingen dienen hun jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Heeft de vereniging of stichting geen ondernemingsactiviteiten of een omzet van minder van € 4,4 miljoen, dan geldt deze verplichting niet.

Uiteraard dient op grond van de statuten in bijna alle gevallen een financiële verantwoording te worden opgesteld. Bij grote(re) stichtingen en verenigingen (bijvoorbeeld Vereniging van Eigenaren) komen wij tegen dat het bestuur ons vraagt de jaarrekening van de vereniging te controleren. De accountant geeft dan als buitenstaander een objectief oordeel omtrent de getrouwheid van de jaarrekening. Onderdeel van de controle van de jaarrekening is de beoordeling van de administratieve procedures rondom het doen van uitgaven en investeringen, welke moeten waarborgen dat het bestuur de (financiële) bevoegdheden heeft die bij haar taak als individueel bestuurslid horen.