Forfaitair rendement box 3, binnenkort wellicht verleden tijd

Onlangs heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan over de vermogensrendementsheffing over de jaren 2013 en 2014. Conclusie: Het fictieve rendement van 4% op beleggingen met een laag risico was in deze jaren niet haalbaar. Het box 3 tarief dat over het fictieve rendement wordt geheven was (en is nog steeds) 30%.

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat box 3 heffing  op deze manier op stelselniveau een schending van het in het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens neergelegde recht op ongestoord genot van eigendom is, omdat het nominaal op vermogen te behalen rendement voor de jaren 2013 en 2014 gemiddeld lager was dan 4% wanneer er niet al te risicovol werd belegd.

Een direct voordeel biedt deze uitspraak echter nog niet voor belastingplichtigen. De overheid heeft naar mening van de Hoge Raad de vrijheid om het Nederlandse belastingstelsel in te richten en hoeft voor nu niet direct actie te ondernemen. De regering gaat aankomende Prinsjesdag aangeven of en op welke manier zij veranderingen in het belastingstelsel gaan doorvoeren.

Wat zegt dit over de jaren 2017 en 2018?
Vanaf 2017 is de box 3 heffing veranderd. De belaste fictieve rendementen hangen nu samen met de hoogte van het vermogen. Hoe de Hoge Raad hierover zal oordelen is nog niet bekend. Omdat de regering met de bovenstaande uitspraak wel een veeg uit de pan heeft gekregen is het naar onze mening wel zinvol om bezwaar aan te tekenen tegen de definitieve aanslagen 2017 en 2018 indien box 3 belasting betaald moet worden.

Individuele en buitensporige last
Naast het massale bezwaar kunnen belastingplichtigen ook bezwaar aantekenen op grond van hun individuele situatie. De box 3 heffing moet dan een buitensporige last vormen. Uit eerdere uitspraken is op te maken dat hier bijna nooit sprake van is. Het feit dat de te betalen belasting hoger is dan het behaalde rendement is bijvoorbeeld niet genoeg. Er moet gekeken worden naar de totale situatie van de belastingplichtige. De kans van slagen op dit punt is naar onze mening dan ook niet groot.

Voor de jaren tot en met 2016 deed elke belastingplichtige automatisch mee met het massaal bezwaar, maar voor de jaren 2017 en 2018 moet iedere belastingplichtige een bezwaarschrift sturen om mee te kunnen doen. Wilt u bezwaar maken, maar heeft u hier hulp bij nodig? Of heeft u misschien andere vragen? In dat geval kunt u contact opnemen met VanOoijen Belastingadviseurs in Haarlem.

U kunt daarvoor mailen naar adviseurs@ooijen.nl of bellen op 023 – 544 03 83.
Let op: bezwaar maken moet binnen zes weken na dagtekening van de definitieve aanslag.

Bezwaren tot en met 2016 zijn afgedaan, voor latere jaren kan bezwaar maken nog wel zinvol zijn.