Box 3 belasting besparen

Belasting besparen in Box 3  

Op 1 januari van ieder belastingjaar wordt het saldo van uw bezittingen en schulden bepaald. Uw eigen woning en de eigenwoningschuld tellen hier niet mee. Is de uitkomst van de rekensom hoger dan het heffingsvrij vermogen (€ 50.000 per persoon en € 100.000 voor fiscale partners), dan betaalt u belasting over uw vermogen (box 3-heffing). De fiscus berekent de belastingheffing op basis van een fictief rendement, dus ongeacht het werkelijk door u genoten rendement.

 

Voorbeeld 1:

U en uw partner hebben € 600.000 spaargeld, beleggingen en dergelijke. Uw belastbaar vermogen is € 500.000. Het fictieve rendement hierover bedraagt € 21.203. Hierover is 31% inkomstenbelastingheffing verschuldigd, oftewel u bent € 6.573 verschuldigd aan de fiscus.

Om ervoor te zorgen dat u niet inteert op uw vermogen moet u in werkelijkheid minimaal 1,1% rendement maken op uw vermogen. Immers, 1,1% van € 600.000 is € 6.600.

 

Voorbeeld 2:

U en uw partner hebben € 1.200.000 vermogen. Uw belastbaar vermogen is € 1.100.000. Het fictieve rendement hierover bedraagt € 49.993. Hierover is 31% inkomstenbelastingheffing verschuldigd, oftewel u bent € 15.498 verschuldigd aan de fiscus.

Om ervoor te zorgen dat u niet inteert op uw vermogen moet u in werkelijkheid minimaal 1,29% rendement maken op uw vermogen. Immers, 1,29% van € 1.200.000 is € 15.480.

NB: de in dit artikel vermelde tarieven gelden in 2021.


Indien uw werkelijke rendement hoger is dan ‘betaalt’ u de belastingheffing uit het behaalde rendement en groeit uw vermogen. Is uw rendement lager dan teert u in op uw vermogen.

Beleggen in BV of in privé?

Het kan interessant zijn om uw privévermogen onder te brengen in een BV waarin u zelf aandeelhouder bent. De BV wordt dan eigenaar van het vermogen en u houdt als aandeelhouder aanspraak op dit vermogen. Het bezit van aandelen in uw eigen (vermogende) BV is niet belast in Box 3. U betaalt pas inkomstenbelasting indien u dividend opneemt uit de BV.

De BV betaalt jaarlijks vennootschapsbelasting over het werkelijk behaalde rendement op het vermogen dat is ondergebracht in de BV. Het vennootschapsbelastingtarief is 15% voorzover de belastbare winst niet meer bedraagt dan € 245.000, daarboven is het tarief 25%.

Indien u het behaalde rendement daarna uit de BV wilt opnemen, betaalt u over deze dividenduitkering nog 26,9% inkomstenbelasting. Maar als u geen geld uit de BV haalt dan groeit uw vermogen door en stelt u de belastingheffing uit. Het rendement kan worden herbelegd.

Of het gunstig om uw privé-vermogen onder te brengen in een eigen BV hangt af van allerlei factoren. Zo is belangrijk om te weten welk rendement u jaarlijks behaalt. Heeft u het op een spaarrekening staan of heeft u het vermogen belegd en waarin? Leeft u van (het rendement op) uw vermogen of is dat niet direct nodig? Het in stand houden van de BV brengt extra administratieve lasten met zich mee. Is dat het waard?

 

VanOoijen Belastingadviseurs & Accountants helpt u graag om uw persoonlijke situatie in kaart te brengen en samen te bekijken of het oprichten van een BV voor u interessant is. Ook kunnen we in samenwerking met de notaris zorgdragen voor de oprichting van de BV en bieden wij u administratieve ondersteuning. Neemt u gerust contact met ons op.

 

LET OP: Om deze mogelijkheid om belasting te besparen maximaal te benutten, dient de BV voor 31 december 2021 te zijn opgericht en het vermogen in de BV te zijn gestort. Wacht dus niet te lang.