Wijziging regels liquidatie rechtspersonen

De Eerste Kamer heeft op 14 maart 2023 de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie aangenomen. Dit wetsvoorstel wijzigt de regels die betrekking hebben op de turboliquidatie. Turboliquidatie biedt de mogelijkheid om uw BV of andere rechtspersoon snel op te heffen. Dat kan als er geen baten meer in de onderneming meer zitten. De onderneming oefent dan geen activiteiten meer uit en heeft geen bezittingen meer.

 

De nieuwe wetgeving moet schuldeisers beter beschermen bij turboliquidaties. Het betreft een tijdelijke regeling, die zal gaan gelden voor de duur van twee jaar. Ondertussen wordt gewerkt aan een definitieve regeling. De reden om voorafgaand aan een definitieve regeling een tijdelijke regeling in te voeren, is het als gevolg van de Covid-crisis verwachte grote aantal turboliquidaties.

 

De tijdelijke wet schrijft het volgende voor:

 1. Het (voormalig) bestuur moet de volgende stukken openbaar maken:
  - een balans en een staat van baten en lasten;
  - een opgave van redenen voor het ontbreken van baten op het tijdstip van ontbinding en, indien van toepassing, het onbetaald laten van schuldeisers;
  - een slotuitdelingslijst, indien voorafgaand aan de ontbinding van de rechtspersoon schuldeisers zijn voldaan in het kader van de afwikkeling van het vermogen van de rechtspersoon en
  - de niet-gedeponeerde jaarrekeningen inzake voorafgaande boekjaren.
 2. Eventuele schuldeisers moeten hiervan schriftelijk op de hoogte worden gebracht.
 3. Het Openbaar Ministerie wordt in staat gesteld een bestuursverbod te implementeren op het (voormalig) bestuur en de ontbinding zonder baten mee te laten tellen in de beoordeling van recidive.
 4. Schuldeisers krijgen een inzagerecht in de te bewaren administratie van de ontbonden rechtspersoon als het bestuur de verantwoordingsverplichting niet is nagekomen.

 

Bent u voornemens om uw onderneming op te heffen?

Onze accountants kunnen u verder voorlichten over de stappen die u moet nemen en het proces eventueel verder (administratief) begeleiden.