Rechtsherstel box 3 belasting

Box 3 belastingheffing over vermogen

Het kabinet is van plan om vanaf 2025 belasting te gaan heffen over het werkelijk rendement in box 3. Een brief over hoe dit nieuwe systeem eruit gaat zien is naar het parlement gestuurd. Met een zogenaamde vermogensaanwasbelasting zal jaarlijks belasting worden geheven over de werkelijke opbrengst van het vermogen.

 

Het kabinet heeft het parlement daarnaast een brief gestuurd met daarin opties hoe rechtsherstel kan worden geboden aan de mensen die belasting hebben betaald over vermogen in box 3 voor de jaren 2017 t/m 2022. Dit naar aanleiding van een uitspraak van de Hoge Raad van eind vorig jaar.

 

Rechtsherstel

De box 3 heffing wordt bepaald op basis van een nieuwe berekening waarbij het werkelijk rendement zo dicht mogelijk wordt benaderd. Er wordt aangesloten bij de werkelijke vermogensmix van belastingplichtigen. Er zijn 3 categorieën vermogen, waarbij een rendementspercentage is bepaald:

Het heffingsvrije vermogen is verwerkt als aftrek op het forfaitaire rendement ter grootte van het gewogen gemiddelde rendement x de vrijstelling.

Het rechtsherstel wordt verleend als het nieuw berekende forfaitaire rendement lager is dan het oorspronkelijk berekende rendement.

Hoe werkt het verder uit?

Voor alle belastingplichtigen geldt dat zij op dit moment geen actie hoeven te ondernemen. Iedereen die voor rechtsherstel in aanmerking komt ontvangt het namelijk automatisch.

De volgorde waarin rechtsherstel wordt verleend is inmiddels gepubliceerd:

  • Van 1 juli t/m 4 augustus 2022: gefaseerd herstel van de aanslagen van de massaal bezwaarmakers 2017 t/m 2020. De wettelijke uiterste datum voor rechtsherstel voor deze groep is 4 augustus 2022.
  • Vanaf 1 augustus 2022: gefaseerd herstel aanslagen 2021 met box 3-element.
  • Vanaf medio september 2022:gefaseerd herstel van de aanslagen 2017 -2020 die nog niet onherroepelijk vaststonden op 24 december 2021.
  • Vanaf medio oktober 2022: aangiften 2017-2022 met box 3 element die nog niet gevolgd zijn door een aanslag.
  • De definitieve aanslagen 2022 worden volgens het reguliere aanslagproces in 2023 opgelegd.Jaren 2023 en verder

Voor de jaren 2023 en 2024 zal overbruggende wetgeving worden ontworpen en van kracht worden. Deze wetgeving zal voor die jaren het huidige box 3-stelsel vervangen en wordt gebaseerd op de voor het rechtsherstel gekozen oplossing: de forfaitaire spaarvariant. Het wetsvoorstel zal onderdeel uitmaken van het pakket Belastingplan 2023 dat op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer wordt aangeboden. 

Met ingang van 2025 moet box 3 vervolgens een vermogensaanwasbelasting zijn, waarbij jaarlijks belasting wordt geheven over de reguliere inkomsten (zoals rente, dividend, huur en pacht) en de waardeontwikkeling van vermogensbestanddelen (zoals koerswinst of koersverlies van aandelen en waardestijging of waardedaling van onroerende zaken).

 

Samenvattend
Tot en met 2022 hebben belastingplichtigen voor box 3 in feite de keuze tussen de huidige wet en het rechtsherstel. U kunt kiezen tussen voor een variant met de gunstigste uitkomst. De beleggen met 10% rendement kiest voor de wet, terwijl de spaarder voor het rechtsherstel gaat. Voor 2023 en 2024 zal dat anders zijn als het wetsvoorstel wordt ingediend met de spaarvariant. Pas met Prinsjesdag wordt duidelijk hoe dit wetsvoorstel er uit komt te zien.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen hebben, neem dan gerust contact op met één van onze fiscalisten.

 

Veel gestelde vragen:


Kan ik nog bezwaar maken tegen de belastingheffing over mijn vermogen?

De termijn voor het indienen van bezwaar tegen uw definitieve belastingaanslag is 6 weken te rekenen vanaf dagtekening van de aanslag. Is de bezwaartermijn verlopen, dan is uw aanslag onherroepelijk vastgesteld. Eventueel kunt u een ambtshalve verzoek om vermindering indienen. Maar dat heeft alleen effect indien uw aanslag inkomstenbelasting na 24 december 2021 onherroepelijk is geworden.

Mogelijk wordt de ‘kleine’ spaarder nog wel gecompenseerd. Dit is momenteel een onderwerp van aandacht in de Tweede kamer.

Hoe weet ik of mijn aanslag definitief is opgelegd?

Een definitieve aanslag herkent u aan het aanslagnummer. Zo leest u het aanslagnummer van de Belastingdienst. De Belastingdienst handhaaft een vaste volgorde bij het opstellen van aanslagnummers. Zo begint het aanslagnummer altijd met het burgerservicenummer (BSN) (bijv. 1234.12.123), gevolgd door een letter en een cijfercombinatie.
De letter H ziet op inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen.

Bijvoorbeeld:

H.96 – definitieve aanslag inkomstenbelasting 2019
H.06 – definitieve aanslag inkomstenbelasting 2020

Ik heb recht op rechtsherstel, maar het nieuwe forfaitaire rendement is hoger dan het oorspronkelijk berekende rendement. Moet ik belasting bij betalen?

Nee. Alleen als het nieuwe forfaitaire rendement lager is wordt uw belastingaanslag gewijzigd.